دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان استادان 03155540055

۱۴۰۱ يکشنبه ۵ تير
logo titlefa title
home
1395/02/12 بخشنامه جديد پرداخت شهريه دانشجويان شاهد و ايثارگر
بخشنامه جديد پرداخت شهريه دانشجويان شاهد و ايثارگر«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيآيين نامه اجرايي تبصره ماده (66) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران

ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الفدانشگاه ها و موسسات آموزش عاليموسسات آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي، پيام نور، شبانه دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي و هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي شهريه بگير ايراني مستقر در داخل كشور مورد تاييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

بمشموليندانشجويان شاهد و ايثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا، جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها، آزادگان و همسر و فرزندان آنان كه در يكي از مقاطع تحصيلي در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مشغول به تحصيل هستند.

پبنياد: بنياد شهيد و امور ايثارگران

ماده 2- دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي موظفند با رعايت مفاد اين آيين نامه در هر نيمسال تحصيلي نسبت به ثبت نام و اخذ امتحانات مشمولين بدون دريافت وجه اقدام كنندبنياد موظف است نسبت به تأمين و پرداخت (100 %) هزينه شهريه تحصيلي كليه مشمولين در وجه دانشگاه ها و موسسات مذكور اقدام كند.

تبصره – دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ملزم به انجام و حل و فصل تعاملات مالي بين خود و بنياد در حدود خدمات قابل ارايه در اين آيين نامه هستندبه گونه اي كه در هيچ يك از مراحل و فرآيند تحصيل شامل ثبت نام، اخذ امتحانات، فارغ التحصيلي و دريافت گواهي و مدرك تحصيلي مانعي براي دانشجو ايجاد نشود.

ماده 3- تعداد نيمسال هاي پرداخت شهريه متناسب با آيين نامه هاي آموزشي مربوط در مقاطع تحصيلي به شرح زير تعيين مي شود:

الفكارداني و كارشناسي ناپيوستهچهار نيمسال تحصيلي (دوره هاي پودماني علمي ـ كاربردي حداكثر هفت پودمان)

بكارشناسي پيوسته: هشت نيمسال تحصيلي و براي رشته هاي فني و مهندسي و كشاورزي يك نيمسال و براي دانشجويان پيام نور دو نيمسال تحصيلي اضافه مي شود.

پكارشناسي ارشد پيوسته: دوازده نيمسال تحصيلي

تدكتري حرفه اي پزشكي: چهارده نيمسال تحصيلي

ثدكتراي حرفه اي دامپزشكيدوازده نيمسال تحصيلي

ج – دكتري پيوسته: پانزده نيمسال تحصيلي

چكارشناسي ارشد ناپيوسته: چهار نيمسال تحصيلي

حدكتري Ph.Dهشت نيمسال تحصيلي

ختخصص پزشكي: ده نيمسال تحصيلي

دفوق تخصصپنج نيمسال تحصيلي

تبصره 1- در موارد خاص، افزايش در سقف سنوات تحصيلي براي پرداخت شهريه به تشخيص كميسيوني با مسئوليت بنياد و عضويت نمايندگان وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با معرفي وزراي مربوط، حداكثر تا دو نيمسال امكان پذير مي باشد.

تبصره 2- فارغ التحصيلان مقاطع تحصيلي در دوره هاي روزانه دانشگاه هاي دولتي مجدداً در همان مقطع يا مقطع پايين تر مشمول بهره مندي از خدمات اين آيين نامه نمي شوند.

تبصره 3- مشمولين اين آيين نامه در هر مقطع تحصيلي فقط مي توانند يك بار از اين تسهيلات استفاده كنند.

تبصره 4 – واحدهاي اخذ شده تابستان در زمره نيمسال هاي تحصيلي محاسبه نمي شود و پرداخت شهريه تحصيلي آن مشمول سقف سنوات نمي باشد.

ماده 4- شهريه مشموليني كه براساس ضوابط مندرج در آيين نامه آموزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در مقاطع تحصيلي مختلف، حد نصاب نمره را كسب نكرده و مشروط شوند، در آن نيمسال تحصيلي مشمول دريافت شهريه از سوي بنياد نخواهند شد و پرداخت شهريه مربوط بر عهده دانشجو است.

ماده 5- شهريه تحصيلي مشمولين شاغل به تحصيل در واحدهاي پرديس خودگردان و بين الملل داخل دانشگاه هاي دولتي يا غيردولتي، حداكثر معادل شهريه همان رشته و مقطع تحصيلي در دانشگاه آزاد اسلامي داخل كشور محاسبه و پرداخت مي شود و باقيمانده شهريه بر عهده دانشجو است.

ماده 6– مفاد اين آيين نامه شامل دانشجويان تبديل از خارج به داخل در صورت انتقال به دانشگاه دولتي روزانه نمي­شود.

ماده 7 – بنياد موظف است اعتبارات مورد نياز اجراي اين آيين نامه را براساس اطلاعات مربوط به مشمولين (شامل نام و نام خانوادگي، نام دانشگاه محل تحصيل، مقطع تحصيلي، كد ملي و كد ايثارگريدر طول هر نيمسال تحصيلي به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام و سازمان يادشده موظف است ضمن پيش بيني اعتبارات مذكور در لوايح بودجه سالانه نسبت به تأمين و تخصيص اعتبارات مصوب مربوط در ذيل رديف بودجه بنياد اقدام كند.

ماده 8- مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده بنياد است و وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي موظفند همكاري كامل با بنياد را انجام دهند.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رييس جمهور، دفتر رييس قوه قضاييه، دفتر معاون اول رييس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاونت حقوقي رييس جمهور، معاونت امور مجلس رييس جمهور، معاونت اجرايي رييس جمهور، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.

 

 

تعداد بازدید: 78004
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal