دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان استادان 03155540055

۱۴۰۱ يکشنبه ۵ تير
logo titlefa title
home
1397/11/01 زمان بندي ثبت نام نيمسال دوم 98-97 دانشگاه آزاد اسلامي و آموزشكده سما  واحد كاشان
زمان بندي ثبت نام نيمسال دوم 98-97 دانشگاه آزاد اسلامي و آموزشكده سما واحد كاشان

روز و تاريخ

8 تا 10

10 تا 12

13 تا 15

15 تا 17

17 تا 7 صبح روز بعد

يك شنبه 97/11/7

كارداني پيوسته

 الكتروتكنيك وكامپيوتر و گرافيك و معماري 95 وما قبل

كارشناسي كامپيوتر نرم افزار، سخت افزار، فناوري اطلاعات ، معماري و برق 95 وما قبل

ناپيوسته نرم افزار، معماري و برق قدرت 96 وما قبل

ارشد معماري، مخابرات، كامپيوتر و قدرت (95 و ماقبل)

 

كارداني پيوسته

حسابداري95 وما قبل

كارشناسي   حسابداري صنايع،‌مديريت و

پليمر 95 وما قبل

ناپيوسته   حسابداري       96 وما قبل

ارشد  حسابداري ، ادبيات ،مديريت (صنعتي و بازرگاني) و الهيات    (95 و ماقبل)

دكتري  ادبيات و حسابداري (95 و ماقبل)

كارداني پيوسته مكانيك خودرو ، نساجي ،تاسيسات 95 وما قبل

كارشناسي  مكانيك و نساجي  ،حقوق و روانشناسي95 و      ما قبل

ناپيوسته مكانيك خودرو ، نساجي. تاسيسات 96 و       ما قبل

ارشد مكاترونيك،تبديل انرژي، سيستمهاي انرژي ،پليمر، شيمي و نساجي      (95 و ماقبل)

كارداني پيوسته  ساختمان و تربيت بدني95 وما قبل

كارشناسي عمران و مهندسي پزشكي95 وما قبل

ناپيوسته عمران 96 وما قبل

ارشد عمران

(95 و ما قبل)

 

كليه ورودي هاي يك شنبه 97/11/7

دو شنبه 97/11/8

كارداني پيوسته

 الكتروتكنيك، معماري ، گرافيك وكامپيوتر96            

كارشناسي كامپيوتر نرم افزار، سخت افزار، برق ، فناوري اطلاعات ، معماري 96

ارشد  معماري، مخابرات، قدرت،   فناوري اطلاعات و كامپيوتر 96

ناپيوسته نرم افزار، معماري و برق قدرت 97

دكتري، كامپيوتر- برق قدرت و مخابرات 96

كارداني پيوسته

حسابداري96

كارشناسيحسابداري، پليمر ، مديريت و صنايع   96                        ارشد حسابداري، ادبيات ،مديريت(صنعتي-بازرگاني)

و الهيات 96

ناپيوسته   حسابداري 97

دكتريحسابداري و ادبيات

علوم قرآن ،مهندسي مالي و مديريت صنعتي96

كارداني پيوسته مكانيك خودرو ، تاسيسات و نساجي   96                               

كارشناسي مكانيك، نساجي ،حقوق ، طراحي لباس و پرستاري ، روانشناسي 96

ارشد مكاترونيك، تبديل انرژي، طراحي كاربردي ، پليمر، نساجي، شيمي، سيستمهاي انرژي، حقوق و روانشناسي 96

ناپيوسته مكانيك خودرو ،فناوري مكانيك خودرو ،نساجي. تاسيسات 97

دكتري تبديل انرژي 96

كارداني پيوسته   ساختمان و تربيت بدني96

كارشناسي عمران و مهندسي-پزشكي96

ارشد عمران (سازه-زلزله)96

 

ناپيوسته عمران 97

 

دكتري مهندسي سازه 96

كليه ورودي هاي   دوشنبه 97/11/8

سه شنبه97/11/9

كارداني پيوسته

 الكتروتكنيك، معماري ، گرافيك وكامپيوتر97     

كارشناسي كامپيوتر نرم افزار، سخت افزار، برق ، فناوري اطلاعات ، معماري 97

ارشد  معماري، مخابرات، قدرت،   فناوري اطلاعات و كامپيوتر 97

دكتري، كامپيوتر- برق قدرت و مخابرات، 97 

كارداني پيوسته

حسابداري97

كارشناسي ،حسابداري، پليمر ، مديريت وصنايع   97               ارشد حسابداري، ادبيات ،مديريت(صنعتي-بازرگاني)

و الهيات 97

دكتريحسابداري و ادبيات، علوم قرآن ،مهندسي مالي و مديريت صنعتي، 97

 

   كارداني پيوسته مكانيك خودرو ، تاسيسات و نساجي97

كارشناسي  مكانيك، حقوق، نساجي ،روانشناسي، پرستاري ، علوم آزمايشگاهي ،مهندسي بهداشت محيط و

طراحي لباس 97

ارشد مكاترونيك، تبديل انرژي، طراحي كاربردي ، پليمر، نساجي، شيمي، سيستمهاي انرژي، حقوق و روانشناسي 97

دكتري تبديل انرژي 97                      

 

كارداني پيوسته   ساختمان و تربيت بدني97

كارشناسي عمران و مهندسي پزشكي و    مترجمي زبان97 

ارشد عمران (سازه-زلزله) 97

دكتري مهندسي سازه 97

 

كليه ورودي هاي  سه شنبه 97/11/9

چهارشنبه97/11/10


پنج شنبه97/11/11

كليه ورودي ها

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعداد بازدید: 2253
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal