دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان استادان 03155540055

۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ فروردين
logo titlefa title
home
1398/05/20 پذيرش بدون كنكور
پذيرش بدون كنكور
 
دانشگاه آزاد اسلامي كاشان در مقاطع كارشناسي،كارشناسي ناپيوسته و كارداني پيوسته به شرح زير دانشجو مي پذيرد

كد واحد 116  - رشته هاي تحصيلي مقطع كارشناسي

كد رشته

نام رشته

جنسيت پذيرش

20101

زبان و ادبيات فارسي

زن و مرد

20135

مترجمي زبان انگليسي

زن و مرد

20706

روانشناسي

زن و مرد

20803

حقوق                                                           

زن و مرد

21207

مديريت بازرگاني

زن و مرد

21211

مديريت صنعتي

زن و مرد

21301

حسابداري

زن و مرد

40106

مهندسي پزشكي

زن و مرد

40119

مهندسي برق

زن و مرد

40204

مهندسي پليمر

زن و مرد

40310

مهندسي صنايع

زن و مرد

40401

مهندسي عمران

زن و مرد

40675

مهندسي مكانيك

زن و مرد

40837

مهندسي نساجي

زن و مرد

41054

مهندسي كامپيوتر

زن و مرد

60124

فرش

زن و مرد

60148

طراحي لباس

زن و مرد

60202

مهندسي معماري

زن و مرد

60205

مهندسي شهرسازي

زن و مرد

 


 

كد واحد 116  - رشته هاي تحصيلي مقطع كارشناسي ناپيوسته

كد رشته

نام رشته

جنسيت پذيرش

21301

حسابداري

زن و مرد

21403

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ وﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ-ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ

زن و مرد

40134

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﻟﮑﺘﺮونيك

زن و مرد

41061

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗر

زن و مرد

41411

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوري ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ - ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺣﺮارﺗﯽ و ﺑﺮودﺗﯽ

زن و مرد

41415

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوري ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق

زن و مرد

41421

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮق ﻗﺪرت

زن و مرد

41430

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوري ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﻮدرو

زن و مرد

41433

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوري ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ- ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻓﺰار

زن و مرد

60190

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزي

زن و مرد

60206

ﻣﻌﻤﺎري

زن و مرد

70402

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﻋﻤﺮان

زن و مرد

 

 

كد واحد 116  - رشته هاي تحصيلي مقطع كارداني پيوسته

كد رشته

نام رشته

جنسيت پذيرش

21408

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪني

زن و مرد

40428

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن- ﮐﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

زن و مرد

40623

ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت - تبريد

زن و مرد

40626

ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ  ﺧﻮدرو - ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﻮدر

زن و مرد

40628

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت- ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع

زن و مرد

40629

ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ- ﻗﺎﻟﺒﺴﺎزي

زن و مرد

40630

ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ- ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻓﺰار

زن و مرد

40811

ﺻﻨﺎﯾﻊ  ﻧﺴﺎﺟﯽ-ﺻﻨﺎﯾﻊ  ﻧﺴﺎﺟﯽ

زن و مرد

41052

ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

زن و مرد

 


 

كد708  آﻣﻮزﺷﮑﺪه ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﻤﺎ ﮐﺎﺷﺎن رشته هاي تحصيلي

كد رشته

نام رشته

جنسيت پذيرش

21301

ﺣﺴﺎﺑﺪاري

زن و مرد

40116

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ - اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ  ﻋﻤﻮﻣﯽ

زن و مرد

40130

اﻟﮑﺘﺮوﺗﮑﻨﯿﮏ- ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ

زن و مرد

40428

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن- ﮐﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

زن و مرد

40433

ﻧﻘﺸﻪ  ﮐﺸﯽ  ﻣﻌﻤﺎري- ﻣﻌﻤﺎري

زن و مرد

40626

ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ  ﺧﻮدرو- ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﻮدر

زن و مرد

40628

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت- ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع

زن و مرد

40811

ﺻﻨﺎﯾﻊ  ﻧﺴﺎﺟﯽ-ﺻﻨﺎﯾﻊ  ﻧﺴﺎﺟﯽ

زن و مرد

41052

ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

زن و مرد

60104

ﮔﺮاﻓﯿﮏ-ﮔﺮاﻓﯿﮏ

زن و مرد

60127

ﻃﺮاﺣﯽ و دوﺧﺖ-ﻃﺮاﺣﯽ و دوﺧﺖ

زن و مرد

داوطلب گرامي پذيرش دانشجو در مقطع كارداني پيوسته ، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته به صورت حضوري در دانشگاه صورت مي گيرد
 
مدارك لازم جهت ثبت نام
 
1-يك قطعه عكس 3*4
 
2-مشخصات سجلي
 
3-معدل دقيق ديپلم يا فوق ديپلم
 
شماره تلفن جهت پاسخگويي:
همراه: 09137298699
ثابت: 55540055 داخلي 778
 
 مركز آران و بيدگل بدون آزمون در رشته هاي كارداني به شرح زير دانشجو پذيرش مي كند
معماري
 
نقشه كشي معماري
 
حسابداري
 
نساجي
 
ضمنا با همكاري دانشگاه آزاد اسلامي كاشان در تمام  رشته هاي كارشناسي مهندسي و علوم انساني بدون آزمون دانشجو پذيرش مي نماييد و در صورت رسيدن به حد نصاب 10 نفر در هر رشته محل تشكيل كلاسها مركز آران و بيدگل خواهد بود
 
متقاضيان جهت اطلاعات بيشتر با تلفن 031-54728430 تماس گيرند
 
مركز آران و بيدگل
 
 
 
تعداد بازدید: 3130
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal